Výrub stromov má svoje pravidlá

Publikované: 06. 04. 2017 09:00

Pracovníci Mestského podniku služieb Čadca (MPS) každoročne vykonávajú výrub drevín. Vykonáva sa mimo vegetačného obdobia od 1.10. do 31.3. a je možné ho realizovať až po splnení zákonných podmienok uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky č. 24/2003.
Proces pred samotným výrubom

Na výrub sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je mesto. V prípade verejného priestoru je potrebné podať žiadosť o vydanie súhlasu s odôvodnením miesta a druhu dreviny. Dokladuje sa tiež súhlasom dotknutých osôb, napríklad ak strom neprimerane tieni alebo je blízko okien a ohrozuje stavbu. Po posúdení sa zaradí do zoznamu pre nasledujúce vegetačné obdobie a po skompletizovaní zoznamu mesto vydá rozhodnutie zo zoznamom lokalít a drevín na výrub. V roku 2016 mesto vydalo štyri rozhodnutia s 24 žiadosťami. Na základe rozhodnutia MPS sa spracuje plán, vrátane finančného zabezpečenia a môže sa začať s výrubom.
Pravidlá musíme rešpektovať

Toto si treba uvedomiť vtedy, ak niekto podá žiadosť o výrub a napríklad o tri týždne po podaní sa práve v jeho lokalite robí iný výrub. Dožaduje sa, aby jeho žiadosť bola tiež vybavená. To však nie je možné, lebo nebolo vydané rozhodnutie. Preto je dobré podať žiadosť včas, aby sa mohli vykonať všetky zákonné podmienky pre schvaľovanie.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že na výrub stromu nie potrebná žiadosť vtedy, keď strom má obvod do 40 cm s meraním vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2. Toto sa netýka stromov, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie alebo život človeka alebo môžu spôsobiť značnú škodu na majetku.
Pozor na sankcie

V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene alebo rastie na cintoríne, povolenie na výrub sa požaduje. V prípade nejasnosti je potrebné, radšej sa obrátiť na MsÚ, lebo v prípade nepovoleného výrubu môže byť pokuta až do výšky 10 tisíc €.

Dnes je: 02. 03. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste