Čierne skládky v meste

Publikované: 12. 09. 2017 09:00

V súvislosti s opakovaným vznikom čiernych skládok objemného odpadu a stavebného odpadu umiestnených pri zberných nádobách bytových domov na území mesta Čadca,  Mesto Čadca upovedomuje verejnosť, že podľa podľa § 7 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca :

1. Mesto Čadca zabezpečuje dvakrát ročne zber objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na celom území mesta, a to v jarnom a jesennom období. Harmonogram zberu je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači, na úradnej tabuli a je prístupný v spoločnej úradovni na Mestskom úrade Čadca.
2. Objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok musia byť vyložené pri zberných nádobách v deň zberu do 7.00 hod. podľa harmonogramu zberu. Mimo určeného zvozu je zakázané objemný odpad a  odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok ukladať k zbernej nádobe na komunálny odpad alebo iné verejné priestranstvo.
3. Mesto Čadca má zriadený zberný dvor, ktorého prevádzková doba je od 3. apríla do 30. novembra každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod., do ktorého môžu občania bezplatne odovzdať objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok a drobné stavebné odpady odplatne 1,50 € za 100 kg drobného stavebného odpadu.

Vytváraním čiernych skládok okolo zberných nádob sa občania dopúšťajú  porušenia zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2016. V takýchto prípadoch  Mesto Čadca bude nútené zahájiť priestupkové konanie a v prípade, že pôvodca odpadu nebude zistený, odpad bude odvezený na náklady celého bytového domu, pri ktorom skládka vznikla.

Dnes je: 31. 01. 2023 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste