Celoplošná jarná deratizácia

Publikované: 23. 04. 2018 10:00

Mesto Čadca v y h l a s u j e vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie v čase od 25. 04. 2018 do 05. 05. 2018

Deratizácia sa bude vykonávať na verejných priestranstvách a v budovách vo vlastníctve mesta za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov (hlodavce, najmä potkany). V tejto súvislosti zároveň u p o z o r ň u j e fyzické osoby -  podnikateľov a právnické osoby, že podľa ust. § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov sú povinné zabezpečiť dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení.

V zmysle ust. § 10 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách je ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, povinný zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

V záujme vyššej účinnosti deratizácie vyzýva všetky dotknuté organizácie na vykonanie deratizácie v ohlásenom termíne.

Dnes je: 22. 04. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste